Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inofec B.V. handelend onder de naam KickOffice
Atoomweg 1 4706 PN Roosendaal
Telefoonnummer: 0165 - 593 159, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
E-mailadres: info@kickoffice.nl
KvK-nummer: 20 100 395
BTW-identificatienummer: NL809616257B01

 

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Inofec B.V. gevestigd te Roosendaal. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Zeeland- West- Brabant onder aktenummer 17/2018 d.d. 26 juni 2018.

 1. Toepasselijkheid
 2. Offerte
 3. Overeenkomst
 4. Overeenkomst op afstand
 5. Prijzen en betalingen
 6. Levering
 7. Risico-overgang, inspectie en eigendomsvoorbehoud
 8. Gebreken, klachttermijn en garantie
 9. Aansprakelijkheid
 10. Ontbinding en annulering
 11. Overmacht
 12. Intellectuele eigendom
 13. Privacy en verwerking van persoonsgegevens
 14. Toepasselijk recht en geschillen

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten door Inofec aan een (potentiële) afnemer, hierna te noemen: de ‘klant’.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Inofec. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is nadrukkelijk uitgesloten.

↑ terug naar boven

 

Artikel 2 - Offerte

 1. Elke offerte is vrijblijvend en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 2. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door Inofec gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Inofec, zijn zo nauwkeurig mogelijk en slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Indien in de offerte gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, vormen deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
 3. Kennelijke vergissingen of onjuistheden in de offerte, binden Inofec niet.

↑ terug naar boven

 

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding Inofec heeft bereikt.
 2. Indien de acceptatie op enig punt of onderdeel afwijkt van de aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover Inofec met deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 3. Inofec stuurt van iedere overeenkomst een orderbevestiging aan de klant. Indien een dergelijke orderbevestiging ontbreekt, doet dat niets af aan de rechtsgeldigheid van de overeenkomst. Ingeval van directe verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke orderbevestiging in de plaats treden.
 4. Indien de orderbevestiging onjuistheden bevat, dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging, aan Inofec te melden, bij gebreke waarvan de op de orderbevestiging vermelde gegevens, juist worden geacht.
 5. Indien de inhoud van de orderbevestiging afwijkt van deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de orderbevestiging.

↑ terug naar boven

 

Artikel 4 - Overeenkomst op afstand

De bepalingen van dit artikel gelden uitsluitend voor overeenkomsten op afstand. Alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten op afstand, tenzij uit de aard van een bepaling zich daartegen verzet.

 1. Indien de overeenkomst tot verkoop of levering van een producten of diensten gesloten wordt met een klant in de hoedanigheid van consument en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst slechts gebruik gemaakt wordt van een techniek voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld internet (webshop of e-mail), telefoon, fax of post, geldt de overeenkomst als een overeenkomst op afstand.
 2. Van handelen in de hoedanigheid van consument, is enkel sprake indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. De klant-consument kan een overeenkomst op afstand tot koop van een product, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn voor ontbinding gaat in op de dag nadat de klant of een door de klant aangewezen derde, het product heeft ontvangen. Voor deelleveringen geldt het bepaalde in artikel 6:230o, lid 1, sub b BW.
 4. De klant-consument kan een overeenkomst op afstand tot het verrichten van een dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 5. Tijdens de bedenktijd dient de klant-consument zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant-consument het product wenst te behouden.
 6. Indien de klant-consument van het ontbindingsrecht gebruik maakt, dient het product, inclusief alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking aan Inofec geretourneerd te worden, een en ander conform de daartoe door Inofec verstrekte instructies. Indien de klant-consument deze verplichting niet nakomt en het product niet in originele staat of verpakking, danwel beschadigd retourneert, is hij aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.
 7. In plaats van het product zelf te retourneren, kan de klant-consument het product door Inofec of een externe transporteur laten ophalen. Voor deze oplossing worden de kosten + 25% administratiekosten doorbelast aan de klant. Deze kosten dienen vooraf betaald te worden.
 8. Indien de klant-consument de overeenkomst na het verstrijken van de bedenktijd wenst te annuleren, geldt het bepaalde in artikel 10, lid 3.

↑ terug naar boven

 

Artikel 5 - Prijzen en betalingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting.
 2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief opslag- (met een maximumtermijn van drie maanden), transport-, montage -en installatiekosten, alsmede afvoer van verpakkingsmateriaal (bij levering), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, wijziging van kostenbepalende factoren tot gevolg heeft dat de kostprijs of calculatieprijs voor Inofec meer dan 10% stijgt, heeft Inofec het recht deze verhoging door te berekenen aan de klant en heeft de klant de keuze om de verhoogde prijs te accepteren danwel de overeenkomst te ontbinden.
 4. Inofec is bij het sluiten van de overeenkomst, alsmede daarna, gerechtigd om een aanbetaling of betaling vooraf van de klant te verlangen. Voor Inofec ontstaat pas een leververplichting zodra deze (aan-) betaling is voldaan.
 5. De betalingstermijn van de facturen van Inofec, bedraagt 14 dagen. De klant is verplicht het factuurbedrag binnen deze termijn, zonder enige korting of compensatie te voldoen door storting op een door Inofec aangegeven rekeningnummer.
 6. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij door het enkele verloop van de betaaltermijn in gebreke, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. In dat geval verbeurt de klant aan Inofec over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1,5% rente per maand, waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. De verschuldigdheid van vertragingsrente laat onverkort het recht van Inofec om 10 dagen na het in verzuim zijn van de klant, de overeenkomst, te ontbinden, in welk geval de klant aansprakelijk is voor alle door Inofec geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten alsmede de daadwerkelijke kosten gemaakt in een eventuele procedure, een en ander gefixeerd op minimaal 25% van het factuurbedrag exclusief omzetbelasting.
 7. Bij niet of niet tijdig nakoming van de betalingsverplichting door de klant komen de kosten van invordering voor rekening van de klant. Betreft het slechts buitengerechtelijke kosten dan worden deze gefixeerd op 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,--, een en ander vermeerderd met omzetbelasting daarover.

↑ terug naar boven

 

Artikel 6 - Levering

 1. De door Inofec in de overeenkomst of daarbuiten opgegeven levertijden, zijn bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op basis van de gegevens en omstandigheden die op dat moment bij Inofec bekend waren. De overeengekomen of opgegeven levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Inofec levert de producten en diensten op het door de klant opgegeven afleveradres. Indien de klant geen van zijn vestigingsadres afwijkend afleveradres heeft opgegeven, levert Inofec op het vestigingsadres van de klant.
 3. In geval is verkocht met aflevering op afroep, dient de klant de afroep zodanig te laten plaatsvinden, dat binnen drie maanden na tot totstandkoming van de overeenkomst alle producten volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen.
 4. Indien de klant ter levering aangeboden producten of diensten in ontvangst weigert te nemen, worden de producten en diensten geacht afgeleverd te zijn en is de klant de prijs vanaf dat moment aan Inofec verschuldigd, alsmede is de klant verplicht de door Inofec ten gevolge van de weigering geleden schade en extra kosten te vergoeden.
 5. Inofec is gerechtigd tot deelleveringen.

↑ terug naar boven

 

Artikel 7 - Risico-overgang, inspectie en eigendomsvoorbehoud

 1. Vanaf het moment van levering (of montage- en installatie indien dat door Inofec uitgevoerd wordt) komen de producten voor risico van de klant, ook indien de eigendom van de producten op dat moment nog niet is overgegaan op de klant.
 2. De klant is verplicht direct na de levering te controleren of de afgeleverde producten aan de overeenkomst voldoen. In dat kader dient de klant te controleren of de juiste producten in de juiste aantallen geleverd zijn en of de geleverde producten deugdelijk en onbeschadigd zijn. Geconstateerde afwijkingen in typen, hoeveelheid of kwaliteit dient de klant binnen 24 uur schriftelijk aan Inofec mede te delen, bij gebreke waarvan de producten geacht worden conform de overeenkomst geleverd te zijn. Bij klachten buiten voornoemde termijn, zal de klant moeten aantonen dat de nonconformiteit reeds op het moment van levering aanwezig was.
 3. Indien de in lid 2 bedoelde klacht van de klant terecht blijkt te zijn, zal Inofec, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zo spoedig mogelijk nieuwe producten en/of diensten leveren, ingeval waarvan Inofec niet schadeplichtig wordt jegens de klant.
 4. Zolang de klant niet het volledige factuurbedrag, vermeerderd met rente en kosten, heeft voldaan, behoudt Inofec zich de eigendom van de geleverde producten voor. De klant is in dat geval verplicht Inofec op ieder gewenst moment toegang tot de producten te geven, zodanig dat zij haar eigendomsvoorbehoud ongehinderd kan uitoefenen. Indien de klant de producten van Inofec, ondanks het daarop rustende eigendomsvoorbehoud, overdraagt, in gebruik geeft of daarop zekerheidsrechten vestigt en/of failliet gaat, in surseance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op de producten, dient zij daarvan onverwijld schriftelijk melding te maken aan Inofec. Indien zij deze verplichting niet nakomt, verbeurt zij een direct opeisbare boete aan Inofec van drie maal het niet betaalde factuurbedrag.

↑ terug naar boven

 

Artikel 8 - Gebreken, klachttermijn en garantie

 1. Tenzij anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 2, staat Inofec er gedurende 2 jaar na levering voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en vrij zijn van fabricage- constructie- en materiaalfouten.
 2. Op straffe van verval van de garantie, dient de klant een klacht over een gebrekkig product binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Inofec te melden.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (zijn) ontstaan uit:
  • de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
  • normale slijtage;
  • vernieling, beschadiging en/of ander niet normaal gebruik;
  • reparatie, (de-) montage of aanpassingen door anderen dan Inofec, de klant daaronder begrepen.
 4. De garantieverplichting van Inofec is in alle gevallen beperkt tot het naar keuze van Inofec kosteloos aanvullen, repareren of vervangen van het gebrekkige product, danwel tot restitutie van de factuurwaarde over te gaan. In beide gevallen is Inofec niet gehouden tot enige nadere schadeloosstelling, van welke aard dan ook.
 5. De klant dient het gebrekkige product voor inspectie door Inofec ter beschikking te houden. Indien de klacht van de klant terecht is dient het gebrekkige product franco naar Inofec te worden gezonden, doch indien Inofec dit wenst kunnen de garantiewerkzaamheden ook op de locatie van de klant worden uitgevoerd.
 6. Zodra Inofec aan haar garantieverplichting heeft voldaan, wordt het gebrekkige product haar eigendom.
 7. Inofec is niet tot enige garantie gehouden, zolang de klant niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. Een klacht geeft de klant nimmer het recht de betaling van een opeisbare factuur op te schorten of te verrekenen.

↑ terug naar boven

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Inofec is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten of diensten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst. Enige aansprakelijkheid van Inofec strekt nooit verder dan de in artikel 8 genoemde garantieverplichtingen en is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende netto factuurwaarde.
 2. De klant vrijwaart Inofec voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot door Inofec op verzoek van de klant of door de klant aangeleverde, gebruikte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten, modellen en dergelijke. Een en ander laat onverlet de intellectuele, industriële en aanverwante eigendomsrechten van Inofec en/of haar leveranciers ter zake van de geleverde producten.
 3. Voorts vrijwaart de klant Inofec voor schadeclaims van derden ingesteld tegen Inofec ter zake door Inofec aan de klant verkochte producten of voor de klant verrichte diensten.
 4. Indien en voor zover Inofec geen beroep toekomt op de in dit artikel opgenomen exoneraties, zal Inofec nooit voor een hoger schadebedrag aangesproken kunnen worden, dan het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

↑ terug naar boven

 

Artikel 10 - Ontbinding en annulering

 1. Inofec heeft het recht de overeenkomst met de klant buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
  • indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de overeenkomst voldoet en hij terzake, na ingebrekestelling, in verzuim is geraakt;
  • beslag op zaken of vorderingen van de klant wordt gelegd;
  • de klant (onderneming) failleert, surseance van betaling heeft aangevraagd, danwel ontbonden of geliquideerd wordt;
  • de klant (consument) failleert, in de WSNP komt, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 2. Indien een grond zoals genoemd in lid 1 zich voordoet, zijn de openstaande vorderingen van Inofec onmiddellijk opeisbaar.
 3. Annulering van een overeenkomst of een deel daarvan door de klant, kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. In geval van annulering wordt de klant een annuleringsvergoeding van 50% van de netto factuurwaarde van het geannuleerde product en/of dienst, aan Inofec verschuldigd.

↑ terug naar boven

 

Artikel 11 - Overmacht

 1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Inofec zijn toe te rekenen. Hieronder worden in ieder geval begrepen: oorlog, natuurramp, stakingen bij Inofec of haar toeleveranciers, een algemeen gebrek aan grondstoffen of halffabricaten, niet voorzienbare stagnatie of vertraging bij toeleveranciers of derden, vervoersproblemen, brand-, molest- en waterschade bij Inofec of toeleveranciers en overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld in- en uitvoerverboden.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, heeft Inofec het recht, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Geen van partijen is in dat geval verplicht tot enige schadevergoeding.

↑ terug naar boven

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op beschrijvingen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, offertes, alsmede de informatie die hieraan ten grondslag ligt, zijn en blijven exclusief eigendom van Inofec, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. De klant mag de in lid 1 genoemde documenten niet kopiëren, gebruiken, tonen, beschikbaar stellen of op andere wijze verschaffen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inofec.

↑ terug naar boven

 

Artikel 13 - Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 1. Inofec verwerkt persoonsgegevens van de klant voor de volgende doeleinden:
  • de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  • het onderhouden van contact met de klant;
  • het door Inofec verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing.
 2. Inofec zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.
 3. Met het aangaan van de overeenkomst gaat de klant akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens door Inofec. De klant kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken, behalve voor zover de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk zou worden.

↑ terug naar boven

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Inofec en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit met Inofec gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

↑ terug naar boven